Algemene bepalingen en huisreglementen Peter Salm Sports te Rotterdam


 

Huisregels

-De deelnemer dient zich te houden aan de algemene bepalingen van de Peter Salm Sports sportschool & dojo.
-De deelnemer dient zich te gedragen naar en te houden aan de etiquette, vormen en regels van de betreffende gevechtsvorm,
sport en andere op sport gebasserde activiteiten.
-De deelnemer dient op tijd op de lesuren aanwezig te zijn.
-De (Dojang) trainingsruimte/zaal mag volstrekt niet met straatschoeisel worden betreden.
-Tijdens Tang Soo Do trainingen behoort de deelnemer een witte tobok (Tang Soo Do pak) te dragen, welke schoon en verzorgd dient
te zijn.
-Het is verboden om een andere band te dragen dan die bij zijn/haar graduatie behoort.
-Tijdens de trainingen worden geen sieraden gedragen, zoals ringen, halskettingen, oorbellen.
-Het bedrijven van handel op Peter Salm Sports sportschool is verboden; indien hiervoor geen toestemming is verleend door de leiding.

 

Wijziging van lidmaatschap

-Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld met allerlei sportactiviteiten
die Peter Salm Sports aanbiedt
-Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen.

 

Beëindiging van de lidmaatschap

-Peter Salm Sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaan-
vaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling
en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
-De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of digitaal op te zeggen.
-Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
-Leden die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de sportschool in
opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de sport school worden ontzegd.

 

Betalingsvoorwaarden

-Een lidmaatschap bij Peter Salm Sports zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 12 maanden met stil-
zwijgende verlenging van telkens 12 maanden.
-Peter Salm Sports behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de
deelnemers hiervan in kennis gesteld.
-De toegang tot Peter Salm Sports kan geweigerd worden zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan
de toegang tot de sportschool gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te
beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
-Bij een eerste aanmaning wordt het tarief verhoogd met €7,50 administratie kosten. Bij een tweede aanmaning zal het tarief met
€15 administratiekosten worden verhoogd. Hierna wordt het openstaande bedrag overgedragen aan een incassobureau.

 

Risico en aansprakelijkheid

-Peter Salm Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van
de deelnemer.
-De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij even-
tuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
-Peter Salm Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

 

Rechtstoepassing

-Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Peter Salm Sports te accepteren.

Download hier de algemene bepalingen in PDF-formaat


Peter Salm Sports Anthonetta Kuijlstraat 42 3066 GS Rotterdam – KvK 62909908

peter-salm-sports-logo-light